0 (212) 501 06 78 khisarvakfi@gmail.com

TÜZÜK

KOYULHİSAR VE KÖYLERİ HİZMET VAKFI RESMİ SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ     

VAKFIN ADI     

MADDE 1- Vakfın adı “Koyulhisar ve Köyleri   Hizmet Vakfı”dır. Kısa Adı “KODAV”dır.

VAKFIN MERKEZİ   

MADDE 2- Vakfın merkezi İstanbul dadır     

VAKFIN ADRESİ     

MADDE 3-  Vakfın yazışma adresi “Abdi İpekçi Caddesi, Cami Sokak, No.4/7 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL” dur. Vakıf yazışma adresi Teftiş makamına bilgi verilmek suretiyle Merkez dahilinde Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.
ŞUBELER     

MADDE 4- Yönetim Kurulu Kararı, Mütevelli Heyeti onayı ve ilgili mercilerin müsaadesiyle yurt içinde ve dışında şubeler kurabilir. Şubelerin teşkilat, görev ve sorumlulukları Vakıf Mütevelli Heyetince çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

VAKFIN ŞAHSİYETİ   

MADDE 5- Vakıf, Türk Medeni Kanunun 903 sayılı Kanunla değişik 73. ve müteakip maddeleri gereğince kurulmuş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş ve denetimine tabi muhtar hükmi şahsiyete haiz bir kuruluştur.

VAKFIN KURUCUSU   

MADDE 6- Vakfın Kurucusu Hacı Mustafa AYDOĞDU’dur.

VAKFA TAHSİS EDİLEN MAL VE HAKLAR

MADDE 7- Vakfın kuruluş varlığı 500.000.000 TL nakittir.

VAKFIN AMACI

MADDE 8- Vakfın genel eğitim, kültür, sağlık, ilmi araştırma, sosyal yardım ve dayanışma amaçları yanında özel amacı; Başta Koyulhisar İlçesi ve çevresi olmak üzere ülkenin kalkınmasını ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla her türlü sosyal, kültürel, eğitim, turizm faaliyetleri yanında sağlık ve çevre koruması çalışmalarını gerçekleştirmektir.     Vakfın asıl amacı yanında başta Koyulhisar ilçesi olmak üzere;a)      

A) Yöresel ihtiyaçların karşılanması, örf adet ve geleneklerin (folklorik değerlerin) korunup, yaşatılması ve tanıtılmasını yapar.b)      

B ) Öncelikle yörenin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatına, çevre ve sağlık şartlarının iyileştirilmesine, kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunur.c)      

C ) Turizmin temel dayanağı olan tarihi ve doğal çevre ile uyumlu bir gelişimin sağlanması, çevrenin korunması ve kötü etkilerden arındırılmasına yardımcı olur, kültürel dokunun korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını, kültürel yapının turizme yönelik olarak hizmete sunulmasına yardımcı olur.d)      

D) Toplumsal dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla maddi imkanları sınırlı öğrencilere her türlü eğitim, sağlık, sosyal yardımla ile yurtiçi ve yurtdışında akademik eğitim yapmalarını sağlar, öğrenci yurtları açar, işletir. Kimsesizlere ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunur.e)      

E) Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları ile sağlık, spor tesis ve kurumları kurar işletir.f)      

F) Başta Çevre Bakanlığı olmak üzere diğer kuruluşlarla işbirliği yapar, onların yardımlarından da yararlanarak çevre kirlenmesini önleyici araştırmalar yapar, toplumda çevre bilincinin gelişmesini sağlar, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin ileri ve çağdaş seviyeye ulaşmasına katkıda bulunur.g)      

G) Öncelikle Koyulhisar olmak üzere ülkenin turizm yönünde gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapar.h)      

H) Çağdaş eğitim yöntemlerinden yararlanarak Milli Kültür Derneğimize katkıda bulunur.i)      

I)  İlçenin yer altı ve yerüstü zenginliklerini meydana çıkarmak ekonomik tarımsal mimari ve sosyal sorunlarının çözülmesini amaçlayan her türlü araştırmaları yapar yaptırır ve destekler.j)    

 J) Yöredeki tabiat güzelliklerini ve eski uygarlıklara ait eserlerin tanıtılması için gerekli çalışmaları yapar yöredeki el sanatlarının gelişmesini teşvik ederk)      

K) Başka il ve ilçelerde yaşayan Koyulhisarlıları bir araya getirmek ve bunlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla etkinliklerde bulunur.l)      

L) Vakfın amaçlarını ve faaliyetlerini tanıtıcı kitap dergi gazete rozet v.s. yayınlarda bulunur.     

M) Her alanda panel, konferans, seminer v.b. etkinliklerde bulunur.

VAKFIN FAALİYETLERİ

MADDE 9-  Vakıf 8. Maddede yazılı amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla Türk Medeni Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Maddi imkanları yetersiz, her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere her türlü ayni ve nakdi yardım yapar, karşılıklı veya karşılıksız burs verir,  yurt içinde ve yurt dışında akademik eğitim yapmalarını sağlar; öğrenci yurt ve pansiyonları ile üniversiteye hazırlık dershaneleri, yabancı dil, bilgisayar gibi kurslar ile mesleki ve beceri kursları açar ve işletir veya açılmış olanlara destek verir. 

b) Kanunların müsaadesi ile her seviyede özel eğitim ve öğretim kurumları açar ve işletir, bu  eğitim müesseselerinin en az % 10’unu fakir ve başarılı öğrencilere tahsis eder.

c) Koyulhisar ve köylerindeki okullarda okuyan öğrencilerden ihtiyaç duyulanlara elbise, ayakkabı, kitap vs. tedarik eder, sağlık yardımlarında bulunur.

d) Hastane, tıp merkezi,  poliklinik, sağlık ocağı gibi tedavi kurumları açar, işletir. Sağlık tesislerinde hizmet ve yatak kapasitesinin en az % 10 ‘unu fakir ve kimsesizlere tahsis eder.

e) Kimsesiz, dul ve yetimler ile zihinsel ve bedensel engellileri himaye eder, bu kişilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılar, bu amaçlar doğrultusunda, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri, bakım evleri, yetimhaneler ve bunlara benzer her türlü tesisler kurar ve işletir, mevcut kuruluşlara yardımcı olur, aşevi açar.

f) Başta Koyulhisarlılar olmak üzere kaza ve afetlere uğrayanlar ile fakir ve kimsesizlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunur.

g) Koyulhisar ve çevresinin örf, adet ve gelenekleri (folklorik değerleri) ile yöredeki tabiat güzellikleri ve eski uygarlıklara ait eserlerin korunup yaşatılmasını ve tanıtımını yapar. Yöredeki el sanatlarının gelişimini teşvik eder, böylelikle bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına, kültürel ve doğal güzelliklerin turizme yönelik olarak hizmete sunulmasına yardımcı olur.

h) Öncelikle Koyulhisar olmak üzere ülkenin turizm yönünde gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapar.ı)   İnsanlar arasında çevre bilincinin gelişmesini sağlar, çevre kirliliğinin önlenmesi için        çalışmalar yapar. 

i) Koyulhisar ilçesinin yer altı ve yer üstü zenginliklerini meydana çıkararak ülke ekonomisine kazandırmak ayrıca Koyulhisar ve köylerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatının iyileştirilmesi maksadıyla araştırma ve proje yaptırır, uygun görülen projeleri uygular veya uygulanmasını destekler.

j) Gerek Vakıf hizmetlerinin tanıtımı gerekse ilim, kültür ve sanat alanlarında, panel, seminer, sempozyum, konferans, konser, şölen, anma günleri gibi ilmi, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenler.

k) Gençlerimizin daha sağlıklı yetişmeleri ve amatör sporun gelişimi için spor tesisleri kurar ve işletir, kurulmuş olanlara ve sporculara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.

l) Vakıf hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla her türlü ( kermes) hayır çarşısı, müzayede, sergi, fuar ve organizasyonlar düzenler, düzenlenenlere katılır ve/veya katkıda bulunur.

m) Vakfı ve faaliyetlerini tanıtıcı kitap, dergi, gazete, broşür yayınlar; göz ve kulağa hitabeden Video, CD, kaset,  film vb. eserler yapar veya yaptırır.

n) Fakir çocukların sünnet ettirilmesi, Ramazan’da iftar yemeği verilmesi gibi milli örf ve adetlerin yaşatılmasını sağlayıcı çalışmalar yapar.ö)   Koyulhisarlılar arasında birlik ve beraberliğin tesisi, sevgi ve yakınlaşmanın sağlanması           amacıyla yurt içi ve yurt dışı seyahatler, toplantılar düzenler, geziler için seyahat acenteleri       ile işbirliği yapar.

o) Vakfın gayesine uygun faaliyet gösteren şahıs, dernek ve kurumlarla işbirliği ve karşılıklı  yardımlaşmada bulunur.

p)   Koyulhisar ve köyleri için gerekli diğer, ekonomik, sosyal, kültürel ve yardım faaliyetlerini                gerçekleştirir.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 10- Vakfın organları şunlardır. Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu  Vakıf Meclisi

VAKFIN MÜTEVELLİ HEYETİ     MADDE 11-  Vakfın Mütevelli Heyeti aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.

a)  Eyüp 3.Asliye  Hukuk Mahkemesinin 14.07.1995 tarih ve E:1995/295, K:1995/348 Sayılı vakfın tesciline dair kararda belirtilen ; Hacı Mustafa Aydoğdu, Abdullah Çelik, Nihat Erdoğan, Gafur Koç, Memduh Uz,İbrahim Karakullukçu, Suat Tozar, Erdoğan Acar, Ahmet Akgül, Fikret Bayraktar,Suzi Batmaz,Süleyman Çoşkun, Feramuz Doğan, Ercan Naci Dündar, Uğur Dündar, Arif Engin,M.Niyazi Engin, Ekrem Erdem, İlhan Erdoğan, Orhan Eren, Tuncer Erzurumlu, Harun Fırat,Ünal Fırat,Cengiz Güleç, Orhan Gürgör, Zeki Kaluç, Mustafa Karsavuran, Fazlı Kaya,Mustafa Kaya, Selahattin Kaya, Yusuf Kılıç, O.Maruf Koçyiğit, Said Odyakmaz,Yusuf Ziya Odyakmaz, Yusuf Özsoy, Abdi Pehlivan, Muhlis Şahin, Bahattin Taşkın, İsa Temel, İshak Temel, Eniz Uz, Erdoğan Yalhı, Ahmet Yıldırım, Ali Yıldırım.         

b)  Vakıf amaçlarını benimsemiş, bilgi deneyim veya mali yönden vakfa katkı sağlayacağına inanılan gerçek ve tüzel kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin en az üçte ikisinin (2/3) onayıyla Mütevelli Heyet üyeliğine kabul edilenler. Tüzel kişiler, yetkili organlarınca belirlenen temsilcileri vasıtasıyla bu görevi yürütürler.Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından 2 yıllığına Başkan seçer. Vakfın amaç ve hizmet politikalarına, vakıf misyonuna aykırı hareket eden Mütevelli Heyet Üyeleri, Mütevelli Heyet Üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) kararı ile Mütevelli Heyet Üyeliğinden çıkarılır. Mütevelli Heyet Üyelerinden; birbirini takip eden üç toplantıya katılmayanlar veya vakfın amacına ve faaliyetlerine aykırı hareket edenler  yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetinin en az üçte ikisinin (2/3) onayıyla mütevelli heyet üyeliğini kaybederler.(a) bendinde belirtilen Mütevelli Heyet Üyeleri kendilerinden sonra bu görevi yapmak üzere uygun gördüğü üç kişinin ismini noterden onaylı kapalı bir zarf içerisinde vakıf yönetimine bildirirler. Mütevelli üyesinin ölümü, istifası veya başkaca bir nedenle üyelikte eksilme olması halinde daha önce vakfa vermiş olduğu zarf, yönetim kurulunca açılarak önerilen isimler ilk sıradan başlamak üzere Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyeti salt çoğunlukla bunlardan mütevelli heyet üyesi olarak seçer.

VAKIF MECLİSİ

MADDE 12-  Vakıf meclisi şunlardan oluşur,

a-Vakıf Mütevelli Heyeti,

b-Yönetim, Denetleme kurulu üyeleri,

c- İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kurulmuş bulunan Koyulhisar merkez ve köyleri ile ilgili dernek, vakıf ve diğer sivil toplum örgüt başkan veya yönetim kurulu üyeleri arasından Vakıf Yönetim kurulunca belirlenen en fazla 10 kişi,

d-Bilgi ve deneyimleriyle vakıf çalışmalarına ışık tutacağına inanılan kişiler arasında yönetim kurulunca belirlenen 5 kişi.Vakıf meclisi, her yıl Ekim .ayında vakıf yönetimince belirlenen yer ve saatte toplanır. Toplantıya katılacaklara toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce taahhütlü mektupla bildirilir.Vakıf meclisi, istişare organıdır. Vakıf faaliyetleri ve politikaları hususunda aldığı kararlar, vakıf yönetimine (Mütevelli heyet ve yönetim kuruluna tavsiye niteliğindedir.)     

YÖNETİM KURULU     

MADDE 13-  Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe kendi üyeleri arasından  iki yıllığına seçilecek en az 5 asil ve en az 3 yedek üyeden oluşur.Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur.Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan ve iki Başkan Yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçerek görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Toplantı yeter sayısı (4) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.Başarılı Yönetim Kurulu Üyeleri tekrar seçilebilirler.

DENETLEME KURULU   

MADDE 14-   Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere vakıf dışından iki yıllığına seçilecek 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.  Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Kendi arasından birini başkan seçer.Vakfın iş, işlem ve faaliyetleri yılda en az bir defa denetlenir Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek denetim raporu, Mütevelli Heyeti toplantısından 15 gün önce Mütevelli Heyetine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

VAKFIN TEFTİŞİ   

MADDE 15 – Vakfın yasal teftişi Vakıflar Genel Müdürlüğünce,Vakfın iç teftişi ise Denetleme Kurulu tarafından yapılır.    ONUR KURULU    MADDE 16-  Bu madde Eyüp 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/211 E-2011/229 K sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.  VAKFIN GELİRLERİ      MADDE  16- (VAKFIN GELİRLERİ)  Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. a)  Vakfın amacına uygun yurt içi ve yurt dışından, gerçek ve tüzel kişilerden, yapılacak ayni, nakdi ve her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.b)  Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.c)  İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.d)  Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF ŞEKLİ     

MADDE 17- Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilecek brüt gelirlerin %20’si yönetim ve idare masrafları ile ihtiyatlara ve gelir getirici yatırımlara kalan %80 i ise vakfın eğitim sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlarına tahsis ve sarf edilir.    Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az % 10 fakir ve başarılı öğrencilere sağlık tesislerinde ise hizmet ve yatak kapasitesinin en az %10 u fakir ve kimsesizlere tahsis edilir. Bu oranlar Vakıf Mütevelli Heyetince artırılabilir.
VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK     MADDE 18-  Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerYönetim Kurulunun talebi veya Mütevelli Heyet Üyelerinin (1/5) yazılı teklifi ile; Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) kabulü ile yapılır
VAKFIN FESHİ VEYA İNFİSAHI     MADDE  19- (VAKFIN SONA ERMESİ)  Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulunun veyaMütevelli Heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) kabulü ile mümkündür.    Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, Koyulhisar Kaymakamlığı’na devredilir.

ÜCRET ÖDENMESİ

MADDE 20-(HUZUR HAKKI) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden kamu görevlisi olmayanlara huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyeti belirler Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin görevleri fahridir, ücret ödenmez. Ancak vakıfla ilgili yapacakları zaruri masraflar ile seyahat giderleri ödenebilir. (Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2’nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.

HÜKÜM BULUNMAMASI     

MADDE 21- (HÜKÜM BULUNMAMASI) Bu vakıf senedinde hüküm bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Yeni Madde

MADDE   22- (VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER) 

Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, kiraya vermeye, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki Vakıf, dernek, federasyon, konfederasyonlarla,  gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmaya, kamu kurumları hariç bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malları irtifak, intifa, sükuna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile her türlü ticari, sanayi, zirai, alanlar ile madencilik, turizm, ulaştırma, özel güvenlik sahalarında olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler ve ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, uluslar arası faaliyet ve işbirliğinde bulunmaya , yurt içi ve yurt  dışında şube ve temsilcilik açmaya, üst kuruluşlara üye olmaya, Vakfın menfaatine uygun olarak yabancılarla ticari ortaklık kurmaya, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, patent, marka, Know-how (teknik bilgi )ve teknik yardım anlaşmaları yapmaya Türk Medeni Kanununun 48.Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunlarla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Yeni Madde

MADDE   23- (MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANMA ZAMANI VE KARAR NİSABI)Mütevelli Heyetia)

Bilânço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.Mütevelli Heyeti ayrıca, Mütevelli Heyet Başkanının veya Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine ya da Mütevelli Heyet Üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan veya olağanüstü toplantıların tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce fax ve  mektupla üyelere bildirilir.Mütevelli Heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gün 1 saat sonra ikinci toplantı yapılır Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.Toplantıyı Mütevelli Heyeti Başkanı yönetir. Ayrıca 2 tane Divan üyesi seçilir. Kâtipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar tutanağa bağlanır, Başkan ve Divanı üyeleri tarafından imzalanır.     Olağan ve olağanüstü toplantılarda, gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda hazır bulunanlardan birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve Vakıf organları ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.       Mütevelli Heyet kararlarını toplantıya katılan üyelerin basit çoğunluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde Divan Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir kişide birden fazla vekâlet toplanamaz.     Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler ile yeni Mütevelli Heyet Üyesi seçimi ya da Mütevelli Heyeti üyeliğinden çıkarma için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisi(2/3)’dir.

Yeni Madde

MADDE  24- (MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ)

Mütevelli Heyet Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir;a) Yönetim Kurulunu seçmek,b) Denetim Kurulunu seçmek,c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,f) Yönetim ve Denetim Kurul üyelerinden kamu görevlisi olmayanlara huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,g) Gerektiğinde Vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,i) Mütevelli Heyeti Üyeliği için seçim yapmak,

Yeni Madde

MADDE  25- (YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI)

Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu;a)  Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.b)  Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli gördüğü her türlü iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar.c)  Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.d)  Vakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.e)  Görev, yetki ve sorumluluklarını açıkça belirlemek kaydıyla Vakıf Genel Müdürlüğü, Genel Sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir. f)  Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, bunlarla ilgili talimatları hazırlar, gerektiğinde işlerine son verir.g)  İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik gibi birimler açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. h)  Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilânçoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. ı)   Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.i)   Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.j)   Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.k)  Vakıf amaçlarını benimsemiş, bilgi,deneyim ve mali yönden vakfa katkı sağlayacağına inanılan gerçek ve tüzel kişileri mütevelli heyeti üyeliği için öneride bulunur.l)   İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektiği diğer görevleri yapar.

Yeni Madde

VAKFIN TEMSİLİ

MADDE  26- (VAKFIN TEMSİLİ)  Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye, bankalarda hesap açmaya, ihalelere girmeye ve buna benzer diğer hususların ifasında yetkili kılabilir.

Yeni Madde

MADDE  27- (HESAP DÖNEMİ)  Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.